“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

lamduanข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
lamduan ยุทธศาสตร์พัฒนา - แผนพัฒนาท้องถิ่น
lamduan แผนการดำเนินงาน
lamduan การติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

lamduan รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
lamduanกิจการสภา

ปี2565

ปี2562

 

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพอใจข้อมูล
และการบริการของ อบต.อีเซ
ในระดับใด

ที่อยู่ อบต.อีเซ

เลขที่ 109 บ้านอีเซ หมู่ที่ 5

ตำบลอีเซ  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 045 - 826105

E-mail : admin@esay.go.th