“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

indexbg5

1 boss 3

buttons สารจากนายก

ศูนย์เรื่องร้องเรียน

ร้องเรียนทุจริต

การป้องกันการทุจริต

การป้องกันการทุจริต

การดำเนินงาน

การดำเนินงาน

การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารเงินงบประมาณ

ท่านมีความพอใจข้อมูล
และการบริการของ อบต.อีเซ
ในระดับใด

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำเเหน่ง นักจัดการทั่วไป ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานทีี่สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำเเหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำเเหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ,เปลี่ยนแปลงการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ, ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 *** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ***,  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ เรื่อง แจ้งผลการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ, ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
button ข้อมูลข่่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน สำหรับทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ประจำปี พ.ศ. 2566...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ อ่านรายละเอียด คลิก>>

ประชาสัมพันธ์การออกประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2566 ถึง 4 เมษายน 2566 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน โดยมีกำหนดการณ์ ดังนี้

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสามารถเข้าตอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 30...

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลอีเซ หรือผู้มาติดต่องาน อบต.อีเซ เข้าตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ เรื่องผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำเเหน่ง นักจัดการทั่วไป ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำเเหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ...

เปลี่ยนแปลงการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ เรื่องผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีประสบสาธารณภัย (อุทกภัย)

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านต่อ

 

S 28401725

 

--------------------------------------

anigif nogift3

Facebook Logo

S 2261002

ยินดีต้อนรับสู่ระบบ  eservice

----------------

บริการยื่นคำร้องออนไลน์

ครบทุกงานบริการประชาชน ตลอด 24 ชม.

button eservice

การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

กิจการสภา

กิจการสภา

สำหรับพนักงานส่วนตำบล

สำหรับพนักงานส่วนตำบล

กระดานข่าว อบต.อีเซ

กระดานข่าว อบต.อีเซ

S 4292673

อ่านต่อ

ส่วนราชการอื่นๆ

ส่วนราชการอื่นๆ

กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ

วันที่ 28 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 โดยจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยในวันดังกล่าว...

วันที่ 28 กันยายน 2566 นายสุวรรณ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ร่วมรับมอบใบประกาศณีบัตร "องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ เป็นพื้นทีผ่านเกณฑ์พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น"...

วันที่ 23 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ นำโดย นายสุวรรณ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำหมู่บ้าน...

วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ นำโดย นายสุวรรณ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน...

วันที่ 21 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ นำโดย นายสุวรรณ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จัดโครงการพัฒนา ศักยภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการตำบล ผู้ยากไร้...

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ โดยการนำของ นายสุวรรณ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล กำนันตำบลอีเซ ผู้ใหญ่บ้าน...

วันที่ 16 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ นำโดย นายสุวรรณ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำหมู่บ้าน...

วันเสาร์ที่ 9กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ได้จัดทำโครงการ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ยากไร้ตำบลอีเซ ประจำปีงบประมาณ 2566 "หลักสูตรการเลี้ยงปลากดและปลาเนื้ออ่อน"

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์...

other button

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Thailand 98.7% Thailand

Total:

3

Countries
25342
Today: 1
Yesterday: 6
This Week: 55
This Month: 1
Last Month: 213

แกลอรี่ภาพบุคลากร อบต.อีเซ

ที่อยู่ อบต.อีเซ

เลขที่ 109 บ้านอีเซ หมู่ที่ 5

ตำบลอีเซ  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 045 - 826105

E-mail : admin@esay.go.th