“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

lamduanแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

lamduan รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี

lamduanรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

lamduanรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

lamduanสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

lamduan รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 lamduanงานจัดเก็บรายได้


 

แผนผังเว็บไซต์