“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

นายพงษ์ศักดิ์ มุ่งหามกลาง

นาย พงษ์ศักดิ์  มุ่งหามกลาง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 094 - 2873099

นายอาทิตย์ คำเนาว์

นาย อาทิตย์  คำเนาว์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 089 - 6294570

จ่าเอกประชาธิป ถาวร

จ่าเอก ประชาธิป  ถาวร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

โทร. 087 - 4160126

นายหาญณรงค์ สิงขรณ์

นาย หาญณรงค์  สิงขรณ์

เจ้าพนักงานธุรการ

โทรศัพท์ 082-8327156

ณรงค์ ศรีโพนทอง

นาย ณรงค์  ศรีโพนทอง

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

โทร. 081 - 2398497

นาย อนรรฆ พรหมคุณ

นาย อนรรฆ  พรหมคุณ

นักวิชาการเกษตร

โทร. 085 - 8745365

นายสุชาติ ก่ำเกลี้ยง

นางสาว นิษฐา  วงศ์คำจันทร์

นักวิชาการสาธารณสุข

โทร. 063 - 3167210

นายสุชาติ ก่ำเกลี้ยง

พันจ่าเอกธีระวัตร ประชากูล

นักจัดการงานทั่วไป

โทร.090 - 9715525

นางสาวปวีณา เศรษศรี

นาย สุระพงษ์ เพ็ชรินทร์

ลูกจ้างประจำ (พนักงานสูบน้ำ)

โทรศัพท์ -

นายสุชาติ ก่ำเกลี้ยง

นายสุชาติ   ก่ำเกลี้ยง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน

โทรศัพท์ 080-7524988

 

นางสาวรุจิรา สาแก้ว

นางสาว รุจิราพร  สาแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทรศัพท์ 091-8311114

นางสาวปวีณา เศรษศรี

นางสาว ปวีณา  เศรษศรี

นักการภารโรง

โทรศัพท์ 098-6074177

นางพรศรี ไชยบุตร

นางพรศรี  ไชยบุตร

คนงานทั่วไป

โทรศัพท์ 080-4635766

นายสอนพรรลาน ทับแสง

นายสอนพรรลาน ทับแสง

ยาม

โทรศัพท์ 098-6091496

นางสาวศิริเพ็ญ มีคำ

นายรักษาศักดิ์ สีตะริสุ

จ้างเหมาบริการ

โทรศัพท์ 082-1522239

นางสาวธาริณี เศรษศรี

นางสาว ธาริณี  เศรษศรี

จ้างเหมาบริการ

โทรศัพท์ 087-5628960

นางสาวศิริเพ็ญ มีคำ 2

นางสาว ศิริเพ็ญ  มีคำ

จ้างเหมาบริการ

โทรศัพท์ 063-9098444

นายณัฐพงษ์ ใจสุข

นายณัฐพงษ์  ใจสุข

จ้างเหมาบริการ

โทรศัพท์ 082-6344812

นางสาววรรณภา กุตาวัน

นางสาว วรรณภา  กุตาวัน

จ้างเหมาบริการ

โทรศัพท์ 093-5230642

ที่อยู่ อบต.อีเซ

เลขที่ 109 บ้านอีเซ หมู่ที่ 5

ตำบลอีเซ  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 045 - 826105

E-mail : admin@esay.go.th