“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

นายพงษ์ศักดิ์ มุ่งหามกลาง

นายพงศักดิ์  มุ่งหามกลาง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์ 094-2873099

นายอาทิตย์ คำเนาว์

นายอาทิตย์  คำเนาว์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์ 089-6294570

นางสาวจุฬาพันธ์ ทรัพย์มาก

นางสาว จุฬาพันธ์  ทรัพย์มาก

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

โทรศัพท์ 088-3774432

จ่าเอกประชาธิป ถาวร

จ่าเอก ประชาธิป  ถาวร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

โทรศัพท์ 087-4160126

นายหาญณรงค์ สิงขรณ์2

นายหาญณรงค์  สิงขรณ์

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

โทรศัพท์ 082-8327156

ปราณี ไชยฮะนิจ

นางสาว ปราณี  ไชยฮะนิจ

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โทรศัพท์ 089-4256189

นางสาวรุ่งทิวา สุนทอง2

นางสาว รุ่งทิวา  สุนทอง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

โทรศัพท์ 095-7374735

นางสาวรัชรินทร์ เชิงหอม2

นางสาวรัชรินทร์  เชิงหอม

นักวิชาการวัฒนธรรม

โทรศัพท์ 089-2113274

นาย อนรรฆ พรหมคุณ

นาย อนรรฆ  พรหมคุณ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

โทรศัพท์  085-8745365

นางสาวศรัญญา จันดำ

นางสาว ศรัญญา  จันดำ

นักวิชาการเงินและบัญชี

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

โทรศัพท์ 094-2581903

นายสุระพงษ์ เพ็ชรินทร์

นางสาวนารินทร์  อินทร์แก้ว

นักวิชาการพัสดุ

โทรศัพท์ 063-8244332

นาย อนรรฆ พรหมคุณ

นายณรงค์  ศรีโพนทอง

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

โทรศัพท์ 081-2398497

นิษฐา

พันจ่าเอกธีระวัตร ประชากูล

นักจัดการงานทั่วไป

โทร. 090 - 9715525

นิษฐา

นางสาวนิษฐา  วงศ์คำจันทร์

นักวิชาการสาธารณสุข

โทรศัพท์ 063-3167210

นายสุระพงษ์ เพ็ชรินทร์

นาย สุระพงษ์ เพ็ชรินทร์

ลูกจ้างประจำ (พนักงานสูบน้ำ)

โทรศัพท์ -

ที่อยู่ อบต.อีเซ

เลขที่ 109 บ้านอีเซ หมู่ที่ 5

ตำบลอีเซ  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 045 - 826105

E-mail : admin@esay.go.th