“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

นางสาวจุฬาพันธ์ ทรัพย์มาก

 

นางจุฬาพันธ์  ทรัพย์มาก

นักพัฒนาชุมชน 

รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการสังคม

โทรศัพท์ 088-3774432

นางอรวรรณ อุตตะมี

นางอรวรรณ  อุตตะมี

จ้างเหมาบริการ

โทรศัพท์ 080-8896531

ที่อยู่ อบต.อีเซ

เลขที่ 109 บ้านอีเซ หมู่ที่ 5

ตำบลอีเซ  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 045 - 826105

E-mail : admin@esay.go.th