“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

นายอาทิตย์ คำเนาว์

นายอาทิตย์  คำเนาว์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

โทรศัพท์ 089-6294570

นายศรชัย เศรษศรี

นายศรชัย  เศรษศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

โทรศัพท์ 089-8477903

นายจตุรงค์ ทองสำแดง

นายจตุรงค์  ทองสำแดง

จ้างเหมาบริการ

โทรศัพท์ 097-1314813

นางสาวสุปราณี พรมรินทร์

นางสาว สุปราณี พรมรินทร์

จ้างเหมาบริการ

โทรศัพท์ 093-5487551

นายสมพร เทียมใสย

นายสมพร เทียมไสย

จ้างเหมาบริการ

โทรศัพท์ 061-1461379

1684488418530

นายศุภสิทธิ์  ศรีรักษา 

0862528700
จ้างเหมาบริการ

นายทนุชัย จันสนิท

นายทนุชัย  จันสนิท

จ้างเหมาบริการ

โทรศัพท์ 084-5847584

ที่อยู่ อบต.อีเซ

เลขที่ 109 บ้านอีเซ หมู่ที่ 5

ตำบลอีเซ  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 045 - 826105

E-mail : admin@esay.go.th