“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

ศรัญญา จันทร์ดำ

นางสาว ศรัญญา  จันดำ

นักวิชาการเงินและบัญชี

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

โทรศัพท์ 094-2581903

นางสาวรุ่งทิวา สุนทอง

นางสาว รุ่งทิวา  สุนทอง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

โทรศัพท์ 095-7374735

นารินทร์ 2

นางสาว นารินทร์ อินทร์แก้ว

นักวิชาการพัสดุ

โทรศัพท์ 063-8244332

นางสาวรัตนาภรณ์ ผมภักดิ์

นางสาว รัตนาภรณ์  ผมภักดิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

โทรศัพท์ 091-8350096

นางสาวทิพวรรณ บุญยืน

นาวสาว ทิพวรรณ บุญยืน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทรศัพท์ 097-2319545

นายวัฒนา อุตตะมี

นายวัฒนา อุตตะมี

จ้างเหมาบริการ

โทรศัพท์ 080-0006070

นายเกรียงไกร ธรรมวัตร

นายเกรียงไกร  ธรรมวัตร

จ้างเหมาบริการ

โทรศัพท์ 080-2691347

ที่อยู่ อบต.อีเซ

เลขที่ 109 บ้านอีเซ หมู่ที่ 5

ตำบลอีเซ  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 045 - 826105

E-mail : admin@esay.go.th