“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

นางสาวปราณี ไชยฮะนิจ

นางสาว ปราณี  ไชยฮะนิจ

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โทรศัพท์ 089-4256189

นางสาวรัชรินทร์ เชิงหอม

นางสาวรัชรินทร์  เชิงหอม

นักวิชาการวัฒนธรรม

โทรศัพท์ 089-2113274

นางพัฒนา บุตรสา

นางพัฒนา บุตรสา

ครู คศ.2

โทรศัพท์ 063-0140493

นางสาวศุภลักษณ์ ศรัทธานุ

นางสาว ศุภลักษณ์ ศรัทธานุ

ครู คศ.2

โทรศัพท์ 095-7268076

นางอำพร ภูมิลา

นาง อำพร  ภูมิลา

ครู คศ.2

โทรศัพท์ 090-2704717

นางสาวขวัญณภัทร ลุนลา

นางสาว ขวัญณภัทร ลุนลา

ครู คศ.2

โทรศัพท์ 090-2570150

นางวัลยาภรณ์ บุญเสริม

นางสาววัลยาภรณ์ บุญเสริม

ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

โทรศัพท์ 085-7724928

นางศิริขวัญ สาธุ

นาง ศิริขวัญ สาธุ

ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

โทรศัพท์ 080-2274914

นางสาวบัวสอน ทองคำ

นางสาว บัวสอน  ทองคำ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

โทรศัพท์ 091-8314843

นางสาวปริญา บุญมา

นางสาวปริญญา  บุญมา

จ้างเหมาบริการ

โทรศัพท์ 094-3466953

นายภาณุวัฒน์ คำสัตย์

นายภาณุวัฒน์  คำสัตย์

จ้างเหมาบริการ

โทรศัพท์ 085-2502681

นางสาวปาริชาต หวานสับ

นางสาว ปาริชาต หวานสับ

จ้างเหมาบริการ

โทรศัพท์ 099-0179953

ที่อยู่ อบต.อีเซ

เลขที่ 109 บ้านอีเซ หมู่ที่ 5

ตำบลอีเซ  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 045 - 826105

E-mail : admin@esay.go.th