“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

ขั้นตอนที่ 1 เลือกแบบฟอร์มที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 2 กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ดังภาพตัวอย่าง

ตัวอย่าง 2

ขั้นตอนที่ 3 คลิก ดาวน์โหลด 

     - ภาษาไทย  เลือก >>แบบมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำ

     - ภาษาอังกฤษ  เลือก >> with your changes

ตัวอย่าง 3

ขั้นตอนที่ 4  ตั้งชื่อไฟล์

ตัวอย่าง 5

ขั้นตอนที่ 5  ส่งแบบฟอร์มของคุณให้ อบต.อีเซ

  >> ไปที่หน้าส่งแบบฟอร์มให้ อบต.อีเซ

***คำแนะนำ*** ควรใช้ Google Chrome ในการส่งแบบฟอร์มเพื่อรองรับการแสดงผลที่ถูกต้อง

 

แผนผังเว็บไซต์