“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

ที่ยุทธศาสตร์ด้านแผนงานหน่วยงานรับผิดชอบหลักหน่วยงานสนับสนุน
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเศรษฐกิจ - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- แผนงานเคหะและชุมชน
กองช่าง อบต.อีเซ - กรมทางหลวง
- อบจ.
การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต บริการชุมชนและสังคม - แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
สำนักงานปลัด อบต.
กองสวัสดิการสังคมฯ
กองการศึกษาฯ
- รพ.สต.อีเซ
- รพ.โพธิ์ศรี-สุวรรณ
- พัฒนาสังคม จังหวัดศรีสะเกษ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเศรษฐกิจ - แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
- แผนงานการเกษตร
สำนักงานปลัด อบต.
กองสวัสดิการสังคมฯ
- เกษตรอำเภอ
การพัฒนาด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น บริการชุมชนและสังคม - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษาฯ
สำนักงานปลัด อบต.
- วัฒนธรรมอำเภอ
- วัฒนธรรมจังหวัด
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว การกีฬาและนันทนาการ การเศรษฐกิจ - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษาฯ
สำนักงานปลัด อบต.
- กกท.
- ร.ร. ในพื้นที่ตำบลอีเซ
การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย บริหารทั่วไป - แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย สำนักงานปลัด อบต. - ปกครองอำเภอ
- สภ. โพธิ์ศรีฯ
การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารทั่วไป - แผนงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัด อบต. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่อยู่ อบต.อีเซ

เลขที่ 109 บ้านอีเซ หมู่ที่ 5

ตำบลอีเซ  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 045 - 826105

E-mail : admin@esay.go.th