“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

วิสัยทัศน์
           “ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

พันธกิจ
            ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ทั่วถึง
            ๒. การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            ๓. การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น         
            ๔. การส่งเสริม/บำรุงรักษา/ฟื้นฟู  วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
            ๕. การส่งเสริมการมีรายได้ของประชาชนและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน
            ๖. การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นแนวทางการการดำเนินชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
            ๗. การพัฒนาบุคลากรและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
            ๘. การเตรียมความพร้อมในการรับภารกิจ  และนโยบายรัฐบาล

 

คำขวัญตำบลอีเซ

ประตูสู่เมืองศรี      บารมีหลวงปู่ใหญ่

ห้วยทับทันน้ำใส          ป่าโนนใหญ่ไม้หลากสี

โรงเรียนดีใกล้บ้าน          โบราณสถานวัดบ้านแสง

แหล่งไม้กลายเป็นหิน       ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นไม้มะดัน

************************

ที่อยู่ อบต.อีเซ

เลขที่ 109 บ้านอีเซ หมู่ที่ 5

ตำบลอีเซ  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 045 - 826105

E-mail : admin@esay.go.th