“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

“วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายสุวรรณ โสดา นายกององค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ นายเบ้า อนันตศิลป์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ และนายพงษ์ศักดิ์ มุ่งหามกลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ร่วมแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานสู่การเป็นองค์กรธรรมมาภิบาล และความโปร่งใส ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ”

 

 

“ นายสุวรรณ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสู่การเป็นองค์กรธรรมมาภิบาล และความโปร่งใส ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ “
lamduan เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
lamduan การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
lamduan แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
lamduan รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
lamduan การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
lamduan การจัดการความเสี่ยงการทุจริต
lamduan การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
lamduan ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
lamduan การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITAS)
lamduan มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
lamduan การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แผนผังเว็บไซต์