“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2565

วันที่

รายการ

9 ก.ย. 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ขนาดใหญ่ตามบัญชีนวัตกรรมไทย บ้านอีเซ หมู่ที่5 ตำบลอีเซ
 1 ก.ย. 65 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ขนาดใหญ่ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย บ้านอีเซ หมู่5 ตำบลอีเซ
1 ก.ย. 65 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ขนาดใหญ่ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย บ้านอีเซ หมู่5 ตำบลอีเซ
16 ส.ค.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค.65  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารปรับปรุงคุณภาพน้ำ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
24 มิ.ย.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดป่าเจริญธรรม ประจำเดือน ก.ค.65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อีเซ ประจำเดือน ก.ค.65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย.65  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.เบญจคาม ประจำเดือน ก.ค.65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารปรับปรุงคุณภาพน้ำ)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อถุงยังชีพตามโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
ประจำปี งป.2565   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ค.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 3 รายการ   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มี.ค.65 ประกาศราคากลาง  โครงการ ขยายเขตระบบวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรจากนานายแพง เกษศิริ – นานางไหม ยิ่งใหญ่
31 มี.ค.65 ประกาศราคากลาง  โครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองฮู หมู่ที่ 3 ไป บ้านพระ หมู่ที่ 2
17 มี.ค.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กจ ๘๖๓๕ ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.พ.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเบญจคามฯ ประจำเดือนมีนาคม 2565   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.พ.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเจริญธรรม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.พ.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีเซ   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.พ.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเบญจคามฯ ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.ย.64 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2562

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพอใจข้อมูล
และการบริการของ อบต.อีเซ
ในระดับใด

ที่อยู่ อบต.อีเซ

เลขที่ 109 บ้านอีเซ หมู่ที่ 5

ตำบลอีเซ  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 045 - 826105

E-mail : admin@esay.go.th