“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

วันที่12 พฤษภาคม 2565 นายสุวรรณ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ เป็นประธานในพิธีเปิดการ อบรม”วิทยากรน้อยรณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่ /แอลกอฮอล์ ลดเสี่ยง โควิด-19 โครงการพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวัง และ ควบคุมโรคติดต่อ ณ โรงเรียนบ้านอีเซ (คุรุราษฎร์วิทยา) ผู้จัดโครงการโดย นายอาทิตย์ คำเนาว์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ และขอขอบคุณ คณะครูและนักเรียนโรงเรียน บ้านอีเซ (คุรุราษฎร์วิทยา) ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

แผนผังเว็บไซต์