“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

นางสาวปราณี ไชยฮะนิจ

นางสาวรัชรินทร์ เชิงหอม

นางพัฒนา บุตรสา

นางอำพร ภูมิลา

นางสาวขวัญณภัทร ลุนลา

นางสาวศุภลักษณ์ ศรัทธานุ

นางวัลยาภรณ์ บุญเสริม

นางศิริขวัญ สาธุ

นางสาวบัวสอน ทองคำ

นางสาวปริญา บุญมา

นายภาณุวัฒน์ คำสัตย์

นางสาวปาริชาต หวานสับ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพอใจข้อมูล
และการบริการของ อบต.อีเซ
ในระดับใด

ที่อยู่ อบต.อีเซ

เลขที่ 109 บ้านอีเซ หมู่ที่ 5

ตำบลอีเซ  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 045 - 826105

E-mail : admin@esay.go.th