“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

นายพงษ์ศักดิ์ มุ่งหามกลาง

นาย พงษ์ศักดิ์  มุ่งหามกลาง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 094 - 2873099

นายอาทิตย์ คำเนาว์

นาย อาทิตย์  คำเนาว์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 089 - 6294570

จ่าเอกประชาธิป ถาวร

จ่าเอก ประชาธิป  ถาวร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

โทร. 087 - 4160126

นายหาญณรงค์ สิงขรณ์

ณรงค์ ศรีโพนทอง

นาย ณรงค์  ศรีโพนทอง

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

โทร. 081 - 2398497

นาย อนรรฆ พรหมคุณ

นาย อนรรฆ  พรหมคุณ

นักวิชาการเกษตร

โทร. 085 - 8745365

นายสุชาติ ก่ำเกลี้ยง

นางสาว นิษฐา  วงศ์คำจันทร์

นักวิชาการสาธารณสุข

โทร. 063 - 3167210

นายสุชาติ ก่ำเกลี้ยง

นางสาวรุจิรา สาแก้ว

นางสาวปวีณา เศรษศรี

นางสาวปวีณา เศรษศรี

นางพรศรี ไชยบุตร

นายสอนพรรลาน ทับแสง

นางสาวศิริเพ็ญ มีคำ

นางสาวศิริเพ็ญ มีคำ

นางสาวธาริณี เศรษศรี

นายณัฐพงษ์ ใจสุข

นางสาววรรณภา กุตาวัน

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพอใจข้อมูล
และการบริการของ อบต.อีเซ
ในระดับใด

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Thailand 93.9% Thailand
United States 5.3% United States

Total:

3

Countries
23489
Today: 13
Yesterday: 5
This Week: 18
This Month: 36
Last Month: 293
ที่อยู่ อบต.อีเซ

เลขที่ 109 บ้านอีเซ หมู่ที่ 5

ตำบลอีเซ  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 045 - 826105

E-mail : admin@esay.go.th