“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

นายพงษ์ศักดิ์ มุ่งหามกลาง

นายอาทิตย์ คำเนาว์

จ่าเอกประชาธิป ถาวร

นายหาญณรงค์ สิงขรณ์

ณรงค์ ศรีโพนทอง

นาย อนรรฆ พรหมคุณ

นายสุชาติ ก่ำเกลี้ยง

นายสุชาติ ก่ำเกลี้ยง

นางสาวรุจิรา สาแก้ว

นางสาวปวีณา เศรษศรี

นางสาวปวีณา เศรษศรี

นางพรศรี ไชยบุตร

นายสอนพรรลาน ทับแสง

นางสาวศิริเพ็ญ มีคำ

นางสาวศิริเพ็ญ มีคำ

นางสาวธาริณี เศรษศรี

นายณัฐพงษ์ ใจสุข

นางสาววรรณภา กุตาวัน

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพอใจข้อมูล
และการบริการของ อบต.อีเซ
ในระดับใด

ที่อยู่ อบต.อีเซ

เลขที่ 109 บ้านอีเซ หมู่ที่ 5

ตำบลอีเซ  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 045 - 826105

E-mail : admin@esay.go.th