“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

นายพงษ์ศักดิ์ มุ่งหามกลาง

นายอาทิตย์ คำเนาว์

นางสาวจุฬาพันธ์ ทรัพย์มาก

จ่าเอกประชาธิป ถาวร

ปราณี ไชยฮะนิจ

นายหาญณรงค์ สิงขรณ์2

นางสาวรุ่งทิวา สุนทอง2

นางสาวรัชรินทร์ เชิงหอม2

นาย อนรรฆ พรหมคุณ

นางสาวศรัญญา จันดำ

นายสุระพงษ์ เพ็ชรินทร์

นาย อนรรฆ พรหมคุณ

นายสุระพงษ์ เพ็ชรินทร์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพอใจข้อมูล
และการบริการของ อบต.อีเซ
ในระดับใด

ที่อยู่ อบต.อีเซ

เลขที่ 109 บ้านอีเซ หมู่ที่ 5

ตำบลอีเซ  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 045 - 826105

E-mail : admin@esay.go.th