“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

นายเบ้า   

นายเบ้า  อนันตศิลป์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ

08-1855391

นายนิรันดร์ ภูมิลา

นายนิรันดร์  ภูมิลา

รองประธานสภา อบต.อีเซ

09-8376712-5

นางพนมพร ดีใจ

นางพนมพร   ดีใจ

ส.อบต.อีเซ หมู่ที่1 

06-1976953-8

นายสมปอง พงษาปาน

นายสมปอง  พงษาปาน

ส.อบต.อีเซ  หมู่ที่ 2

09-6092572-3

นายเทวา บัวศรี

นายเทวา บัวศรี

ส.อบต.อีเซ หมู่ที่ 4

06-3156796-6

นายก่าน เศรษศรี

นายก่าน เศรษศรี

ส.อบต.อีเซ  หมู่ที่ 5

06-3121638-7

นายอภิรักษ์ ชัยศรี

นายอภิรักษ์  ชัยศรี

ส.อบต.อีเซ หมู่ที่ 7

08-695645-5

นายสมชาย ไชยบุตร

นายสมชาย  ไชยบุตร

ส.อบต.อีเซ  หมุ่ที่ 8

06-11703698

นายวิเศษ เทียมใสย

นายวิเศษ เทียมใสย

ส.อบต.อีเซ  หมู่ที่ 9

08-87242117

นายดาวิน อินตะนัย

นายดาวิน  อินตะนัย

ส.อบต.อีเซ หมู่ที่ 10

09-42680530

นายบุญเลิศ สมบัติ

นายบุญเลิศ  สมบัติ

ส.อบต.อีเซ หมู่ที่ 11

08-83779552

นายดาวิน อินตะนัย

นายถาวร  แพงยา

ส.อบต.อีเซ หมู่ที่ 12

08-8348869-5

แผนผังเว็บไซต์