“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

ที่ยุทธศาสตร์ด้านแผนงานหน่วยงานรับผิดชอบหลักหน่วยงานสนับสนุน
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการเศรษฐกิจ- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- แผนงานเคหะและชุมชน
กองช่าง อบต.อีเซ- กรมทางหลวง
- อบจ.
การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตบริการชุมชนและสังคม- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
สำนักงานปลัด อบต.
กองสวัสดิการสังคมฯ
กองการศึกษาฯ
- รพ.สต.อีเซ
- รพ.โพธิ์ศรี-สุวรรณ
- พัฒนาสังคม จังหวัดศรีสะเกษ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการเศรษฐกิจ- แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
- แผนงานการเกษตร
สำนักงานปลัด อบต.
กองสวัสดิการสังคมฯ
- เกษตรอำเภอ
การพัฒนาด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นบริการชุมชนและสังคม- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการกองการศึกษาฯ
สำนักงานปลัด อบต.
- วัฒนธรรมอำเภอ
- วัฒนธรรมจังหวัด
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว การกีฬาและนันทนาการการเศรษฐกิจ- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการกองการศึกษาฯ
สำนักงานปลัด อบต.
- กกท.
- ร.ร. ในพื้นที่ตำบลอีเซ
การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อยบริหารทั่วไป- แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยสำนักงานปลัด อบต.- ปกครองอำเภอ
- สภ. โพธิ์ศรีฯ
การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารทั่วไป- แผนงานบริหารงานทั่วไปสำนักงานปลัด อบต.- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แผนผังเว็บไซต์