“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

คำสั่ง/ประกาศจัดตั้งศูนย์ฯ
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
บทความเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
ที่อยู่ อบต.อีเซ

เลขที่ 109 บ้านอีเซ หมู่ที่ 5

ตำบลอีเซ  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 045 - 826105

E-mail : admin@esay.go.th