“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2565 - 2566

วันที่

รายการ

3 มี.ค. 66 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ เรื่อง ประกาศผลการดำเนินงานการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 มี.ค. 66 คู่มือการยืมทรัพย์สินทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ 
28 ก.พ.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๒๑๕-๐๐๑ บ้านหนองหนัก หมู่ที่ ๖ - บ้านแสง หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร รวมระยะทางในการดำเนินงาน ทั้งสิ้น ๒,๓๕๐.๐๐ เมตรฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ก.พ. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 ก.พ. 66

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.215-001 บ้านหนองหนักหมู่ที่ 6 - บ้านแสงหมู่ที่ 1ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ฯ

10 ก.พ. 66

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ก.พ. 66 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ เรื่อง ประกาศผลการดำเนินงานการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566
31 ม.ค. 66

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.215-001 บ้านหนองหนัก หมู่ที่ 6 - บ้านแสงหมู่ที่ 1ตำบลอีเซฯ

23 ม.ค. 66 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
20 ม.ค. 66 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
13 ม.ค. 66 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) รหัสสายทาง - บ้านหนองหนัก หมู่ที่ 6 ตำบลอีเซ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ฯ
12 ม.ค. 66

ประกาศผู้ชนพการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.215-003 บ้านแสง หมู่ที่ 1 - บ้านห่องเปลือย หมู่ที่ 8 ตำบลอีเซ ฯ

4 ม.ค. 66 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ เรื่อง ประกาศผลการดำเนินงานการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
 29 ธ.ค. 65 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) รหัสสายทาง - บ้านหนองหนัก หมู่ที่6 ตำบลอีเซ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ธ.ค. 65 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) รหัสทาง - บ้านหนองหนักหมู่ที่ 6 ตำบลอีเซฯ
27 ธ.ค. 65 ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.215-003 บ้านแสง หมู่ที่ 1 - บ้านห่องเปือย หมู่ที่ 8 ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ธ.ค.65 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.215-003 บ้านแสง หมู่ที่ 1 - บ้านห่องเปือย หมู่ที่ 8 ฯ
26 ธ.ค. 65 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.215-003 บ้านแสง หมู่ที่ 1 - บ้านห่องเปือย หมู่ที่ 8 ฯ
2 ธ.ค. 65 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ เรื่อง ประกาศผลการดำเนินงานการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
23 พ.ย.65 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
18 พ.ย. 65  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566
2 พ.ย. 65 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
25 ต.ค. 65 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
27 ก.ย.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อชูชีพ สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลอีเซ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ขนาดใหญ่ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย บ้านอีเซ หมู่ที่ ๕ ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเจริญธรรม ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเบญจคามฯ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีเซ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ย. 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ขนาดใหญ่ตามบัญชีนวัตกรรมไทย บ้านอีเซ หมู่ที่5 ตำบลอีเซ
 1 ก.ย. 65 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ขนาดใหญ่ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย บ้านอีเซ หมู่5 ตำบลอีเซ
1 ก.ย. 65 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ขนาดใหญ่ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย บ้านอีเซ หมู่5 ตำบลอีเซ
16 ส.ค.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค.65  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารปรับปรุงคุณภาพน้ำ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
24 มิ.ย.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดป่าเจริญธรรม ประจำเดือน ก.ค.65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อีเซ ประจำเดือน ก.ค.65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย.65  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.เบญจคาม ประจำเดือน ก.ค.65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารปรับปรุงคุณภาพน้ำ)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อถุงยังชีพตามโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
ประจำปี งป.2565   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ค.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 3 รายการ   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มี.ค.65 ประกาศราคากลาง  โครงการ ขยายเขตระบบวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรจากนานายแพง เกษศิริ – นานางไหม ยิ่งใหญ่
31 มี.ค.65 ประกาศราคากลาง  โครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองฮู หมู่ที่ 3 ไป บ้านพระ หมู่ที่ 2
17 มี.ค.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กจ ๘๖๓๕ ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.พ.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเบญจคามฯ ประจำเดือนมีนาคม 2565   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.พ.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเจริญธรรม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.พ.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีเซ   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.พ.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเบญจคามฯ ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.ย.64 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2562

ที่อยู่ อบต.อีเซ

เลขที่ 109 บ้านอีเซ หมู่ที่ 5

ตำบลอีเซ  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 045 - 826105

E-mail : admin@esay.go.th