“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน สำหรับทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก>>

รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน pdf คลิก>>

ที่อยู่ อบต.อีเซ

เลขที่ 109 บ้านอีเซ หมู่ที่ 5

ตำบลอีเซ  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 045 - 826105

E-mail : admin@esay.go.th