“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

S 2261002

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลอีเซ หรือผู้มาติดต่องาน อบต.อีเซ เข้าตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใส่ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสามารถเข้าตอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566 ตามช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ดังนี้

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
คลิกที่ลิ้งค์  https://itas.nacc.go.th/go/eit/8jtjt0

 หรือสแกนคิวอาร์โค้ด

qr2

ที่อยู่ อบต.อีเซ

เลขที่ 109 บ้านอีเซ หมู่ที่ 5

ตำบลอีเซ  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 045 - 826105

E-mail : admin@esay.go.th