“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสุขวิช ชั้น 3 โรงแรมศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร ม.ราชภัฏศรีสะเกษ นายสุรินทร์ ทักษิณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ และนางสาวรัชรินทร์ เชิงหอม นวก.วัฒนธรรม ได้เข้าร่วม : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบกลุ่มชาติพันธุ์สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ในกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตลักษณ์ชาติพันธุ์สี่เผ่าไทศรีสะเกษ เพื่อนำเสนอข้อมูลด้านอัตลักษณ์ชาติพันธุ์และด้านอัตลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น และเพื่อจัดทำแผนที่ทางวัฒนธรรม โดยได้นำเอามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์มายกระดับขับเคลื่อนให้เป็นวาระการพัฒนาจังหวัด (Agenda sisaket) “ความหลากหลาย ความแตกต่าง ที่ไม่แตกแยก”

ที่อยู่ อบต.อีเซ

เลขที่ 109 บ้านอีเซ หมู่ที่ 5

ตำบลอีเซ  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 045 - 826105

E-mail : admin@esay.go.th