“ อีเซน่าอยู่ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตให้มีสุข ”

วันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ นำโดย นายอนรรฆ พรหมคุณ นวก.เกษตรปฏิบัติการ และ น.ส. นิษฐา วงศ์คำจันทร์ นวก.สาธารณสุข ได้เข้าร่วมประชุม : นิเทศติดตามการดำเนินงานพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566 วัตถุประสงค์(:)เพื่อติดตามปัญหาอุปสรรคและเยี่ยมเสริมพลังในการดำเนินงาน โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุข จ.อุบลราชธานี สถานที่ ณ ห้องประชุมเบญจสุวรรณ โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ

ที่อยู่ อบต.อีเซ

เลขที่ 109 บ้านอีเซ หมู่ที่ 5

ตำบลอีเซ  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวัดศรีสะเกษ 33120

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 045 - 826105

E-mail : admin@esay.go.th